Medezeggenschapsraad

De Wielewaal heeft een medezeggenschapsraad (MR) met vier leden: twee ouders en twee medewerkers van school. De MR mag alle onderwerpen aan de orde stellen die over de gang van zaken op school gaan.
De MR komt ongeveer zeven keer per jaar bijeen. De leden bespreken dan bijvoorbeeld het beleidsplan van school, de schoolgids en het jaarplan. In de Wet medezeggenschap op scholen staat over welke onderwerpen de MR advies mag geven of instemmingsbevoegdheid heeft. De MR mag ook met het schoolbestuur overleggen. 

De MR vergaderingen zijn openbaar. In het jaarplan is te zien wanneer de MR vergadert en welke agendapunten worden besproken. Wanneer u aanwezig wilt zijn of u heeft een andere vraag aan de MR dan kunt u de MR per e-mail bereiken: mr@eerstemontessori.nl.
De notulen en het jaarverslag zijn opvraagbaar via hetzelfde emailadres.

 

In de MR van 1e Montessorischool de Wielewaal zitten:

 

Oudergeleding

  • Esmée Lindenbergh-Krabbendam (voorzitter)
  • Daan Kuijper (plaatsvervangend voorzitter)

 

Personeelsgeleding

  • Emma Krenn (secretaris)
  • Monique van Ark (GMR-lid)

 

De MR vergadert komend schooljaar op school op de volgende data:

Woensdag 20 sept. '23 15:00-17:00 uur
Woensdag 18 okt. '23 15:00-17:00 uur
Woensdag 6 dec. '23 15:00-17:00 uur
Woensdag 6 mrt. '24 15:00-17:00 uur
Woensdag 15 mei '24 15:00-17:00 uur
Woensdag 19 juni '24 15:00-17:00 uur
Woensdag 10 juli '24 15:00-17:00 uur

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die bovenschoolse beleidszaken behandelt. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen van ons bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA). Monique van Ark (leerkracht) vertegenwoordigt de Wielewaal in de GMR.