Medezeggenschapsraad

De Wielewaal heeft een medezeggenschapsraad (MR) met vier leden: twee ouders en twee medewerkers van school. De MR mag alle onderwerpen aan de orde stellen die over de gang van zaken op school gaan.
De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. De leden bespreken dan bijvoorbeeld het beleidsplan van school, de schoolgids en het jaarplan. In de Wet medezeggenschap op scholen staat over welke onderwerpen de MR advies mag geven of instemmingsbevoegdheid heeft. De MR mag ook met het schoolbestuur overleggen. U kunt de MR per e-mail bereiken: mr@eerstemontessori.nl.

 

In de MR van 1e Montessorischool de Wielewaal zitten:

Oudergeleding

  • Esmée Lindenbergh-Krabbendam (voorzitter)
  • Dirk van den Berg 

 

Personeelsgeleding

  • Joost Voerman
  • Monique van Ark

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die bovenschoolse beleidszaken behandelt. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen van ons bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA). Dirk van den Berg (ouder) vertegenwoordigt de Wielewaal in de GMR.