Materialen en methoden

We werken met montessorimaterialen en besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden, aan algemene kennis van de wereld en burgerschapsvorming. Naast de montessorimaterialen werken we in de midden- en bovenbouw met diverse lesmethoden, bijvoorbeeld voor technisch en begrijpend lezen, spelling, realistisch rekenen en Engels.

 

Voor het aanbod van de zaak- en creatieve vakken maken we gebruik van ons eigen kosmisch onderwijs. DIt is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar.

 

Wat is kosmisch onderwijs?

Kosmisch onderwijs is een wezenlijk onderdeel van het montessori-onderwijs. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, maar ook maatschappelijke betrokkenheid zijn hierin ondergebracht en worden niet als aparte vakken, maar juist in samenhang aangeboden.

 

Kosmisch onderwijs gaat er vanuit dat alles met alles samenhangt en dus ook onderling afhankelijk is. In de praktijk betekent dit dat een bepaald onderwerp altijd vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Daarbij vinden we het van belang dat de nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld en dat ze de stof actief verwerken. Het verwerven van informatievaardigheden (bijvoorbeeld het werken met kaarten en grafieken, het maken van posters en presentaties en het werken met de computer) is voor ons een wezenlijk onderdeel van kosmisch onderwijs.

 

Meer informatie vindt u hier:

www.kosmisch-concreet.nl

 

Wij onderbouwen in ons kosmisch onderwijs een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en spelen tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren. Het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of naar mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.

 

Op De Wielewaal maken we volop gebruik van ict. In alle lokalen staan computers en in de midden- en bovenbouw kunnen leerlingen (samen)werken op chromebooks. Alle klassen hebben minstens een digitaal schoolbord en in de onderbouw zijn in alle klassen Ipads aanwezig.

 

We werken met elkaar aan een veilige en stimulerende schoolomgeving met zorg, aandacht en grenzen. Daarin zien we ouders nadrukkelijk als partners. We betrekken ouders graag bij het onderwijs van hun kind. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen en respect – het voorbeeld van hoe we graag zien dat de leerlingen met elkaar (leren) omgaan.